ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

          โรง พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขวาทุ่ง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๑  บ้านหนองบั่ว  ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด   ได้ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด  ๒๐  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากโรงพยาบาลธวัชบุรี  ๓๔  กิโลเมตร

ปี  พ.ศ. ๒๕๓๘  ได้รับงบประมาณต่อเติมเป็นอาคาร  ๒ ชั้น     โดยใช้งบประมาณจากเงินบำรุงและเงินบริจาค   สถานที่ได้จากการบริจาคของชาวบ้านและเป็นที่สาธารณะเดิม

สภาพภูมิศาสตร์

          พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  น้ำท่วมขังในฤดูฝน  เหมาะสำหรับอาชีพด้านเกษตรกรรม  มีลำห้วยยางเฌอไหลผ่านเป็นแนวเขตกั้นระหว่างตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ ซึ่งชาวบ้านได้ใช้น้ำทำการเกษตร   และเป็นแหล่งหาปลาเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

ลักษณะภูมิประเทศ

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย

ทิศใต้             ติดต่อกับ         บ้านโนนค้อ   ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         บ้านหนองเบิด –ปิ้งไก่ ตำบลเมืองน้อย

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         บ้านอีหมุน  ตำบลราชธานี

 การคมนาคม 

ตำบลเขวาทุ่งการคมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก  มีรถโดยสารประจำทางสาย        ร้อยเอ็ด – พนมไพร ผ่านตลอด  และมีถนนเข้าถึงหมู่บ้าน ในระหว่างหมู่บ้านมีการคมนาคมที่สะดวกทุกหมู่บ้านระยะระหว่างโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตำบลเขวาทุ่ง  และหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ  ประมาณ  ๑ – ๕  กิโลเมตร

 ข้อมูลโรงเรียนและสถานศึกษา

          โรงเรียนประถมศึกษา                                            จำนวน  ๑  แห่ง

โรงเรียนขยายโอกาส                                            จำนวน  ๒  แห่ง

 สถานการณ์เคลื่อนย้ายของประชากร

ประชากรส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการอพยพเคลื่อนย้ายที่อยู่ จะมีการไปทำงานต่างจังหวัดบ้างในช่วงหน้าแล้งและพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็กลับมา ทำการเกษตรต่อที่หมู่บ้านของ

ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมและความเชื่อต่าง ๆ

ประชากรส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ  ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อจึงเป็นแนวทางเดียวกัน  มีประเพณีที่สำคัญ เช่น  วันขึ้นปีใหม่  วันสงกรานต์  รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ        วันเข้าพรรษา  วันออกพรรษา  บุญผะเหวด  ประเพณีลอยกระทง  เป็นต้น

ความเชื่อในด้านสุขภาพ  ประชากรส่วนใหญ่เชื่อเรื่องการรักษาสุขภาพดีจะทำให้เป็นผู้มีสุขภาพดี  และบางส่วนเชื่อเรื่องไสยศาสตร์  ภูตผีปีศาจ

 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม

อาชีพ  อาชีพหลักทำนา   อาชีพรองค้าขาย  รับจ้างและเกษตรกรรมรวมทั้งการขายแรงงานในต่างจังหวัด

รายได้  เฉลี่ยครอบครัวละ  ๒,๐๐๐  บาท/เดือน

 ระดับการศึกษา

ส่วนใหญ่จบการศึกษา  ระดับประถมศึกษา

 ผลผลิต

ผลผลิตส่วนมากมาจากการทำนา  เพาะปลูก  ขายผลผลิต  พอเลี้ยงครอบครัวได้  มีการกู้ยืมเงินนอกระบบและในระบบ

 ข้อมูลสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

สภาพบ้านและลักษณะของบ้าน  ส่วนมากประชากรมีสภาพบ้านเป็นชนบท  เลี้ยงสัตว์ในเขตบริเวณบ้าน

 แหล่งน้ำดื่มน้ำใช้

ส่วนมากประชากรมีน้ำดื่มน้ำใช้เพียงพอทุกหมู่บ้าน  จากน้ำฝน  น้ำบ่อ  น้ำบาดาล  และน้ำประปา

 การกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย

กำจัดขยะโดยวิธีเผา หรือฝัง  ส่วนน้ำเสีย  ไม่มีบ่อกำจัดน้ำเสียใช้ท่อระบายน้ำทิ้งในแต่ละหลังคาเรือน

 

%d bloggers like this: